شکلک ها

توضیح

شکلک ها تصاویر کوچکی هستند که می توانند در رساندن منظور و بیان احساسات ما را یاری کنند. اگر شما از پست الکترونیک و یا گپ اینترنتی (چت) استفاده کرده باشید با مفهوم کلی شکلک ها آشنا شده اید.

شما می توانید نمایش شکلک ها را در متن با انتخاب گزینه "غیرفعال کردن شکلک ها در متن" غیر فعال کنید. این حالت مخصوصا" در حالتی که قصد ارسال کد برنامه ای را دارید مفید واقع خواهد شد مثلا در متن کد برنامه ای عبارت ;) وجود دارد که با غیر فعال کزدن شکلک ها از نمایش آن بصورت شکلک جلوگیری خواهد شد.

فهرست شکلک ها

آنچه که نوشته می شود
نمایش نتیجه گرافیکی
مفهوم
 • شکلک
 • :icon_pf(30):
  Icon Pf(30)
  Icon Pf(30)
 • :ehem:
  ehem
  ehem
 • :icon_pf2 (37):
  Icon Pf2 (37)
  Icon Pf2 (37)
 • :icon_pf(21):
  Icon Pf(21)
  Icon Pf(21)
 • :t1:
  t1
  t1
 • :icon_pf2 (14):
  Icon Pf2 (14)
  Icon Pf2 (14)
 • :icon_pf(2):
  Icon Pf(2)
  Icon Pf(2)
 • :t9:
  t9
  t9
 • :icon_pf2 (5):
  Icon Pf2 (5)
  Icon Pf2 (5)
 • :angry:
  angry
  angry
 • :icon_pf(59):
  Icon Pf(59)
  Icon Pf(59)
 • :confirm:
  confirm
  confirm
 • :icon_pf2 (83):
  Icon Pf2 (83)
  Icon Pf2 (83)
 • :icon_pf(51):
  Icon Pf(51)
  Icon Pf(51)
 • :together:
  together
  together
 • :icon_pf2 (62):
  Icon Pf2 (62)
  Icon Pf2 (62)
 • :a2:
  a2
  a2
 • :icon_pf2 (40):
  Icon Pf2 (40)
  Icon Pf2 (40)
 • :icon_pf(25):
  Icon Pf(25)
  Icon Pf(25)
 • :shit:
  shit
  shit
 • :;):
  ;)
  ;)
 • :icon_pf(5):
  Icon Pf(5)
  Icon Pf(5)
 • :t6:
  t6
  t6
 • :icon_pf2 (8):
  Icon Pf2 (8)
  Icon Pf2 (8)
 • :crying:
  crying
  crying
 • :t14:
  t14
  t14
 • :icon_pf:
  Icon Pf
  Icon Pf
 • :sneeze:
  sneeze
  sneeze
 • :icon_pf2 (86):
  Icon Pf2 (86)
  Icon Pf2 (86)
 • :icon_pf(54):
  Icon Pf(54)
  Icon Pf(54)
 • :fire:
  fire
  fire
 • :icon_pf2 (67):
  Icon Pf2 (67)
  Icon Pf2 (67)
 • :icon_pf(33):
  Icon Pf(33)
  Icon Pf(33)
 • :icon_pf2 (58):
  Icon Pf2 (58)
  Icon Pf2 (58)
 • :icon_pf(28):
  Icon Pf(28)
  Icon Pf(28)
 • :a3:
  a3
  a3
 • :icon_pf2 (34):
  Icon Pf2 (34)
  Icon Pf2 (34)
 • :icon_pf(8):
  Icon Pf(8)
  Icon Pf(8)
 • :t3:
  t3
  t3
 • :o.O:
  o.O
  o.O
 • :smoking :
  smoking
  smoking
 • :t11:
  t11
  t11
 • :icon_pf2 (3):
  Icon Pf2 (3)
  Icon Pf2 (3)
 • :ace:
  ace
  ace
 • :icon_pf(57):
  Icon Pf(57)
  Icon Pf(57)
 • :no matter:
  no matter
  no matter
 • :icon_pf2 (81):
  Icon Pf2 (81)
  Icon Pf2 (81)
 • :icon_pf(47):
  Icon Pf(47)
  Icon Pf(47)
 • :vanish:
  vanish
  vanish
 • :icon_pf(31):
  Icon Pf(31)
  Icon Pf(31)
 • :f7:
  f7
  f7
 • :icon_pf2 (38):
  Icon Pf2 (38)
  Icon Pf2 (38)
 • :icon_pf(23):
  Icon Pf(23)
  Icon Pf(23)
 • :up:
  up
  up
 • :icon_pf2 (26):
  Icon Pf2 (26)
  Icon Pf2 (26)
 • :icon_pf(3):
  Icon Pf(3)
  Icon Pf(3)
 • :t8:
  t8
  t8
 • :icon_pf2 (6):
  Icon Pf2 (6)
  Icon Pf2 (6)
 • :laughing:
  laughing
  laughing
 • :icon_pf(60):
  Icon Pf(60)
  Icon Pf(60)
 • :struggle:
  struggle
  struggle
 • :icon_pf2 (84):
  Icon Pf2 (84)
  Icon Pf2 (84)
 • ::(:
  :(
  :(
 • :wonder:
  wonder
  wonder
 • :icon_pf2 (63):
  Icon Pf2 (63)
  Icon Pf2 (63)
 • ::D:
  :D
  :D
 • :icon_pf(26):
  Icon Pf(26)
  Icon Pf(26)
 • :kh:
  kh
  kh
 • :icon_pf2 (31):
  Icon Pf2 (31)
  Icon Pf2 (31)
 • :icon_pf(6):
  Icon Pf(6)
  Icon Pf(6)
 • :t5:
  t5
  t5
 • ::*:
  :*
  :*
 • :narcis:
  narcis
  narcis
 • :t13:
  t13
  t13
 • :icon_pf2 (1):
  Icon Pf2 (1)
  Icon Pf2 (1)
 • :fuuu:
  fuuu
  fuuu
 • ::):
  :)
  :)
 • :icon_pf(55):
  Icon Pf(55)
  Icon Pf(55)
 • :shout:
  shout
  shout
 • :icon_pf2 (68):
  Icon Pf2 (68)
  Icon Pf2 (68)
 • :icon_pf(34):
  Icon Pf(34)
  Icon Pf(34)
 • :sorry:
  sorry
  sorry
 • :icon_pf(29):
  Icon Pf(29)
  Icon Pf(29)
 • :think:
  think
  think
 • :icon_pf2 (36):
  Icon Pf2 (36)
  Icon Pf2 (36)
 • :icon_pf(20):
  Icon Pf(20)
  Icon Pf(20)
 • :t2:
  t2
  t2
 • :icon_pf2 (13):
  Icon Pf2 (13)
  Icon Pf2 (13)
 • :icon_pf(1):
  Icon Pf(1)
  Icon Pf(1)
 • :t10:
  t10
  t10
 • :icon_pf2 (4):
  Icon Pf2 (4)
  Icon Pf2 (4)
 • :flower:
  flower
  flower
 • :icon_pf(58):
  Icon Pf(58)
  Icon Pf(58)
 • :teeth:
  teeth
  teeth
 • :icon_pf2 (82):
  Icon Pf2 (82)
  Icon Pf2 (82)
 • :icon_pf(49):
  Icon Pf(49)
  Icon Pf(49)
 • :wacking:
  wacking
  wacking
 • :icon_pf2 (61):
  Icon Pf2 (61)
  Icon Pf2 (61)
 • :f2:
  f2
  f2
 • :icon_pf2 (39):
  Icon Pf2 (39)
  Icon Pf2 (39)
 • :icon_pf(24):
  Icon Pf(24)
  Icon Pf(24)
 • :typing:
  typing
  typing
 • :icon_pf2 (28):
  Icon Pf2 (28)
  Icon Pf2 (28)
 • :icon_pf(4):
  Icon Pf(4)
  Icon Pf(4)
 • :t7:
  t7
  t7
 • :icon_pf2 (7):
  Icon Pf2 (7)
  Icon Pf2 (7)
 • :lovely:
  lovely
  lovely
 • :t15:
  t15
  t15
 • :icon_pf(61):
  Icon Pf(61)
  Icon Pf(61)
 • :leaving:
  leaving
  leaving
 • :icon_pf2 (85):
  Icon Pf2 (85)
  Icon Pf2 (85)
 • :icon_pf(53):
  Icon Pf(53)
  Icon Pf(53)
 • :teeth2:
  teeth2
  teeth2
 • :icon_pf2 (66):
  Icon Pf2 (66)
  Icon Pf2 (66)
 • :icon_pf(32):
  Icon Pf(32)
  Icon Pf(32)
 • :icon_pf2 (56):
  Icon Pf2 (56)
  Icon Pf2 (56)
 • :icon_pf(27):
  Icon Pf(27)
  Icon Pf(27)
 • :muscle:
  muscle
  muscle
 • :icon_pf2 (33):
  Icon Pf2 (33)
  Icon Pf2 (33)
 • :icon_pf(7):
  Icon Pf(7)
  Icon Pf(7)
 • :t4:
  t4
  t4
 • :icon_pf2 (11):
  Icon Pf2 (11)
  Icon Pf2 (11)
 • :drumbeat:
  drumbeat
  drumbeat
 • :t12:
  t12
  t12
 • :icon_pf2 (2):
  Icon Pf2 (2)
  Icon Pf2 (2)
 • :flower2:
  flower2
  flower2
 • :icon_pf2:
  Icon Pf2
  Icon Pf2
 • :icon_pf(56):
  Icon Pf(56)
  Icon Pf(56)
 • :loudlagh:
  loudlagh
  loudlagh
 • :icon_pf2 (80):
  Icon Pf2 (80)
  Icon Pf2 (80)
 • :icon_pf(35):
  Icon Pf(35)
  Icon Pf(35)
 • :waiting:
  waiting
  waiting